Huurvoorwaarden

 

Algemene richtlijnen

 

1. Dezelfde intentie hebben, als die Het Zonnelicht wil uitdragen, wat gericht is op een liefdevol samen zijn en het doel heeft de verbinding met ons diepere wezen, het licht, de stilte, onze boeddha natuur te verlevendigen of te verdiepen. Waarbij stilte en rust steeds als uitgangspunt genomen wordt bij alles wat men doet en er respectvol gebruikt wordt gemaakt van het gebouw en alle materialen die men gebruikt.

2. Bij start huur meditatiehuis, wordt er doorgaans gezorgd dat de poort open is. (indien anders, is er overleg met de verhuurder) Als alle deelnemers binnen zijn, de grote houten poort handmatig met schuifslot sluiten en zodra de les afgelopen is de poort meteen weer openen, zodat de volgende docent/ deelnemers naar binnen kunnen. Bij het verlaten van het meditatiehuis en er geen les meer na jou is, zorgen dat het zwarte hendeltje van het slot naar voren zit, zodat bij weggaan de poort in het slot valt.

3. Op de hoogte zijn van de huishoudelijke regels en naleven en ervoor zorg dragen dat alle deelnemers op de hoogte zijn van de huishoudelijke regels.

4. Op tijd beginnen en stoppen met de les. De tijden zijn inclusief voorbereiding en opruimtijd, zodat er daarna aansluitend iemand anders gebruik kan maken van de ruimte.

Let op bij het bepalen van de tijd dus, die je daarvoor nodig hebt.

5. Huurder mag met zijn of haar deelnemers alleen tijdens de gehuurde tijden van het meditatiehuis, ook gebruik maken van de bamboetuin. Is de huurtijd om, dan dienen ook de deelnemers de bamboetuin te verlaten, zodat de volgende huurder, daar met zijn groep deelnemers het alleen recht heeft voor de gehuurde tijd. Is het noodzakelijk dat je nog met een deelnemer iets moet nabespreken, dan kan dit e.v.t. in de extra kleedruimte. Wel bij weggaan zorgen, dat de poort weer in het slot valt.

6. De eindtijd in de avond voor het huren van het meditatiehuis is tot 22 uur, dan dient het opgeruimd te zijn en het pand verlaten te worden.

7. Er worden diverse prijzen gehanteerd:
– door de week of in het weekend
–  eenmalig of voor een vaste periode
  particulier/zzp-er of bedrijf/grote organisatie

8. Je kan de deelnemers gebruik laten maken van de extra kleedruimte, daar staan stoelen en hangen kapstokken, waar ze ook hun spullen kunnen achterlaten. Er is een toilet en een doucheruimte en je kan er thee pakken.

9. Het weekend wordt  gereserveerd voor dagdelen, hele dagen of vol weekend. Huren van korte uren doorgaans alleen door de week mogelijk.

10. Auto’s mogen NIET bij de garageboxen geparkeerd worden. In de omgeving Lanciersstraat en Hoogvensestraat kan je alleen parkeren met een dagkaart. Auto’s parkeren daar waar kort betaald parkeren mogelijk is of in de parkeergarages in de buurt. Bij Contact staan de parkeermogelijkheden in de buurt, op een plattegrond aangegeven.

11. Fietsen kunnen bij de ingang van Het Zonnelicht geplaatst worden in het fietsenrek voor de grote houten poort, op het deel met de grote plavuizen, zodat je niet voor de garagedeuren van anderen staat.

12. Het Zonnelicht plaatst de activiteiten van de huurders op de agenda van haar website. Indien gewenst door huurder kan er tevens gratis korte informatie over huurder en zijn of haar activiteiten geplaatst worden met doorverwijzing naar zijn of haar eigen website.

Definities

1. Onder verhuurder wordt verstaan eigenaresse van Het Zonnelicht, Karin de Leeuw

2. Onder huurder wordt verstaan de natuurlijke- en of rechtspersoon die met verhuurder een gebruikerscontract heeft afgesloten.

3. Onder gebruikerscontract wordt verstaan de overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij huurder het meditatiehuis Het Zonnelicht, wel of niet inclusief gebruik van het theehuis van verhuurder huurt, waarbij o.a. aangegeven staat de dag en datum of data, de gehuurde tijd en het verschuldigde totaal bedrag.

4. Er zijn 2 soorten gebruikerscontracten:
1. eenmalig huur, 2.huur voor een vaste periode.
Huur voor vaste periode houdt in dat er een begin en eindtijd is afgesproken.

5. Onder annulering wordt verstaan het opzeggen van het gebruikerscontract of van de reservering.

Aanvraag huur meditatiehuis en
huurbevestiging via het Gebruikerscontract

1. Alle door verhuurder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, d.w.z. onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de zijde van verhuurder op het moment dat het gebruikerscontract door verhuurder per email is verzonden naar huurder en huurder deze per email heeft bevestigd.

2. Huurder verklaart door het indienen van een aanvraag van ruimtehuur bij Het Zonnelicht op de hoogte te zijn van en in te stemmen met deze huurvoorwaarden en het huishoudelijk reglement.

3. Indien een huurder een nieuwe activiteit wil aanbieden op een andere dag of tijd, dient hiervoor een nieuw gebruikerscontract opgesteld te worden.

4. Bij eenmalig verhuur is het mogelijk om wel voor latere datums een optie te nemen maar wil een andere huurder op die datum gaan huren, laat verhuurder dit aan je weten en moet je op dat moment beslissen om wel of niet te huren en dus een gebruikerscontract te ondertekenen of niet.

5. Huurders/gebruikers bouwen geen huurrechten op, ook niet door meerdere jaren ruimte te huren.

6. Huurders/gebruikers mogen de voor hen geserveerde tijd voor het meditatiehuis niet doorverhuren of onderverhuren aan derden of laten gebruiken.

Betaling

1. Korting : Huur je voor een vaste periode wat inhoudt dat de huurder voor minimaal 6 x achtereen huurt en reserveert b.v. wekelijks of 2 wekelijks of 1x per maand minimaal 1 dagdeel dan geldt een korting van 10% op het totaalbedrag.

2. Het totaal bedrag wat betaald dient te worden voor de huur van het meditatiehuis wel of niet inclusief gebruik van het theehuis, staat op het gebruikerscontract vermeld met de bijbehorende annuleringsvoorwaarden.

3. Is het gebruikerscontract door de huurder bevestigd/akkoord bevonden dan geldt dit gebruikerscontract meteen als factuur.

4. Huurder die een eenmalig gebruikerscontract afgesloten heeft, dient dit bedrag voor aanvang van het gebruik te betalen.

5. Huurder die een gebruikerscontract voor een vaste periode heeft afgesloten dient binnen 2 weken na aanvang van het gebruik te betalen. Is de vaste periode langer dan 2 maanden dan wordt er steeds een factuur gemaakt voor de periode van de daarop volgende 2 maanden en dient deze binnen 2 weken na ontvangst van de factuur betaalt te worden.

6. Voor huurders die op de Zonnelichtweekenden of Zonnelichtdagen huren, gelden andere voorwaarden, die in overleg besproken worden en op gebruikerscontract vermeld zullen worden.

7. Indien huurder in gebreke is, dan dient hij of zij alle e.v.t op inning vallende kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, aan verhuurder te vergoeden.

Annulering

1. Mocht de huurder/gebruiker zijn gebruikerscontract of reservering voor aanvang van de huurperiode willen beëindigen dan kan dit kosteloos 3 weken voor aanvangsdatum.

 2.Annuleert de huurder later dan 3 weken voor aanvang bij:
een 1 malige reservering, dan wordt 25% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

3.Annuleert de huurder later dan 3 weken voor aanvang bij reservering van:
een vast contract, dan wordt 25% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Is het vast contract wekelijks en langer dan 2 maanden, dan wordt 25% van het huurbedrag van 2 maanden in rekening gebracht.

4. Heb je een vast gebruikerscontract en wil je stoppen: dan geldt 1 maand opzegtermijn.

5. Bij directe annulering tijdens de looptijd van een vast contract, waarbij geen gegronde en of billijke reden aangegeven kan worden, is de huurder verplicht om het totale huurgeld te betalen of bij een wekelijks contract langer dan 2 maanden, het totale huurgeld van 2 maanden te voldoen.

6. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.

Ontbinding van de gebruikersovereenkomst

Het direct ontbinden van het gebruikerscontract van de zijde van verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:

1. Het niet nakomen van de verplichtingen door huurder, zoals is vastgelegd in de Huurvoorwaarden en gebruikerscontract.

2. Wangebruik door huurder en of gebruikers van het gehuurde.

3. Overlast door huurder en of gebruikers voor de omgeving van het gehuurde en of voor verhuurder zelf.

4. Het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan verhuurder.

5. Dat achteraf blijkt dat de activiteit niet overeenstemt met wat is afgesproken of niet binnen de doelstelling valt die Het Zonnelicht beoogt met de verhuur van het meditatiehuis, waarbij het zeker van belang is dat de huurder voor de activiteit die hij of zij verricht in de ruimte, de benodigde kwaliteiten heeft of diploma’s en of bevoegdheden om de betreffende les, workshop of activiteit te geven.

 Aansprakelijkheid

1. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door huurder, nog door gebruikers, nog door bezoekers. Dit geldt voor mogelijke materiële schade en immateriële schade ten gevolge van verblijf binnen het gehuurde, als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde veroorzaakt door eigen toedoen en of door toedoen van zijn of haar deelnemers.

3. Huurder zal daarom zorg dragen voor een aansprakelijkheidsverzekering om de e.v.t. schade te kunnen dekken.

Overmacht

1. In het algemeen geldt dat aan het gebruikerscontract geen rechten kunnen worden ontleend, als verhuurder door overmacht het meditatiehuis (inclusief Theehuis) niet kan aanbieden (b.v. door brand, gebreken aan het gebouw, geluidsoverlast, verwarmingsproblemen, planningsproblemen e.a.)

  1. Wel zal verhuurder, in overleg met huurder, proberen om een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem.

Geschillen

1. In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.

2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter n de woonplaats van de verhuurder.

Deze huurvoorwaarden gelden vanaf 26 augustus 2019 en vervangen eerder opgestelde richtlijnen. Ieder half jaar kunnen de huurvoorwaarden aangepast of bijgesteld worden.

 

Het Zonnelicht
Verhuurder Karin de Leeuw
Lanciersstraat 90G
5017 CT Tilburg