Huurvoorwaarden

Corona maatregelen bij Het Zonnelicht

Iedere huurder/docent/trainer, als wel deelnemer, is verantwoordelijk om de afspraken van de overheid en het RIVM na te komen. Een samenvatting van deze afspraken zal Het Zonnelicht bij de reservering per mail toevoegen.

Voor uitgebreide informatie zie:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/

Er geldt een maximum aantal van 12 personen binnen in het meditatiehuis exclusief docent.

Het Zonnelicht zal zorgen dat materialen, deuren klinken, toilet iedere dag goed schoongemaakt worden
en dat de ruimte steeds goed gelucht wordt.

Bij de ingang meditatiehuis zal een desinfecteer spray staan,
zodat iedereen die naar binnen gaat, zijn handen kan ontsmetten.

Er mag steeds maar 1 persoon in het halletje staan/zijn.
Dus wacht buiten of in de meditatiezaal, totdat het halletje leeg is.
En er mag steeds maar 1 persoon in het theehuis zijn.

Docent/trainer zet de schuifdeuren van te voren open en legt van te voren de benodigde spullen en matjes
klaar voor de deelnemers op 1 ½ m afstand van elkaar en ruimt na afloop zelf alle gebruikte spullen weer op.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de kleedkamer en het theehuis om te gaan zitten.
Bij goed weer kan men in de bamboetuin zitten of buiten aan tafel in de theetuin op gepaste afstand.

Thee kan alleen door de docent meegenomen worden in het meditatiehuis of na afloop buiten gedronken worden.
Docent zorgt zelf dat alle kopjes na afloop goed afgewassen worden.

Steeds niet meer dan 2 personen in het theehuis.

Bij de bekende ( onderstaande) klachten uiteraard thuis blijven.

Heb jij of heeft iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, (neus)verkoudheid,
niezen, keelpijn, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

 

Algemene richtlijnen

 

1. Dezelfde intentie hebben, als die Het Zonnelicht wil uitdragen, wat gericht is op een liefdevol samen zijn en het doel heeft de verbinding met ons diepere wezen, het licht, de stilte, onze boeddha natuur te verlevendigen of te verdiepen. Waarbij stilte en rust steeds als uitgangspunt genomen wordt bij alles wat men doet en er respectvol gebruikt wordt gemaakt van het gebouw en alle materialen die men gebruikt.

2. Bij start huur meditatiehuis, wordt er doorgaans gezorgd dat de poort open is. (indien anders, is er overleg met de verhuurder) Als alle deelnemers binnen zijn, de grote houten poort handmatig met schuifslot sluiten en zodra de les afgelopen is de poort meteen weer openen, zodat de volgende docent/ deelnemers naar binnen kunnen. Bij het verlaten van het meditatiehuis en er geen les meer na jou is, zorgen dat het zwarte hendeltje van het slot naar voren zit, zodat bij weggaan de poort in het slot valt.

3. Op de hoogte zijn van de huishoudelijke regels en naleven en ervoor zorg dragen dat alle deelnemers op de hoogte zijn van de huishoudelijke regels.

4. Op tijd beginnen en stoppen met de les. De tijden zijn inclusief voorbereiding en opruimtijd, zodat er daarna aansluitend iemand anders gebruik kan maken van de ruimte.

Let op bij het bepalen van de tijd dus, die je daarvoor nodig hebt.

5. Huurder mag met zijn of haar deelnemers alleen tijdens de gehuurde tijden van het meditatiehuis, ook gebruik maken van de bamboetuin. Is de huurtijd om, dan dienen ook de deelnemers de bamboetuin te verlaten, zodat de volgende huurder, daar met zijn groep deelnemers het alleen recht heeft voor de gehuurde tijd. Is het noodzakelijk dat je nog met een deelnemer iets moet nabespreken, dan kan dit e.v.t. in de extra kleedruimte. Wel bij weggaan zorgen, dat de poort weer in het slot valt.

6. De eindtijd in de avond voor het huren van het meditatiehuis is tot 22 uur, dan dient het opgeruimd te zijn en het pand verlaten te worden.

7. Er worden diverse prijzen gehanteerd:
– door de week of in het weekend
–  eenmalig of voor een vaste periode
  particulier/zzp-er of bedrijf/grote organisatie

8. Je kan de deelnemers gebruik laten maken van de extra kleedruimte, daar staan stoelen en hangen kapstokken, waar ze ook hun spullen kunnen achterlaten. Er is een toilet en een doucheruimte en je kan er thee pakken.

9. Het weekend wordt  gereserveerd voor dagdelen, hele dagen of vol weekend. Huren van korte uren doorgaans alleen door de week mogelijk.

10. Auto’s mogen NIET bij de garageboxen geparkeerd worden. In de omgeving Lanciersstraat en Hoogvensestraat kan je alleen parkeren met een dagkaart. Auto’s parkeren daar waar kort betaald parkeren mogelijk is of in de parkeergarages in de buurt. Bij Parkeren staan de parkeermogelijkheden in de buurt, op een plattegrond aangegeven.

11. Fietsen kunnen bij de ingang van Het Zonnelicht geplaatst worden in het fietsenrek voor de grote houten poort, op het deel met de grote plavuizen, zodat je niet voor de garagedeuren van anderen staat.

12. Het Zonnelicht plaatst de activiteiten van de huurders op de agenda van haar website. Indien gewenst door huurder kan er tevens gratis korte informatie over huurder en zijn of haar activiteiten geplaatst worden met doorverwijzing naar zijn of haar eigen website.

Definities

1. Onder verhuurder wordt verstaan eigenaresse van Het Zonnelicht, Karin de Leeuw

2. Onder huurder wordt verstaan de natuurlijke- en of rechtspersoon die met verhuurder een gebruikerscontract heeft afgesloten.

3. Onder gebruikerscontract wordt verstaan de overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij huurder het meditatiehuis Het Zonnelicht, wel of niet inclusief gebruik van het theehuis van verhuurder huurt, waarbij o.a. aangegeven staat de dag en datum of data, de gehuurde tijd en het verschuldigde totaal bedrag.

4. Er zijn 3 soorten gebruikers/huurcontracten:
1. eenmalig gebruik/huur, 2. gebruik/huur voor een korte periode en 3. gebruik/huur voor een vaste periode van 1 jaar.

5. Onder annulering wordt verstaan het opzeggen van het gebruikerscontract of van de reservering.

Aanvraag huur meditatiehuis en
huurbevestiging via het Gebruikerscontract

1. Alle door verhuurder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, d.w.z. onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van verhuurder en huurder, op het moment dat de afspraken, data en prijzen van de reservering per email bevestigd zijn door huurder en verhuurder.

2. Huurder verklaart door het indienen van een aanvraag van ruimtehuur bij Het Zonnelicht op de hoogte te zijn van en in te stemmen met deze huurvoorwaarden en het huishoudelijk reglement zoals deze op de website staan vermeld.

3. Indien een huurder een nieuwe activiteit wil aanbieden op een andere dag of tijd, dient hiervoor een nieuw gebruikerscontract opgesteld te worden.

4. Gemaakte reserveringen van 1 malig gebruik, korte periode of van een vast gebruikerscontract worden meteen na bevestiging per email, op de activiteitenkalender van de website ingeboekt en zijn de annuleringsvoorwaarden (zie verderop) van toepassing.

5. Gebruikers/huurcontracten van 1 jaar (wekelijkse lessen), gaan doorgaans in de schoolvakanties niet door.

6. Huurders/gebruikers bouwen geen huurrechten op, ook niet door meerdere jaren ruimte te huren.

7. Huurders/gebruikers mogen de voor hen geserveerde tijd voor het meditatiehuis niet doorverhuren of onderverhuren aan derden of laten gebruiken.

Betaling

1. Korting : Huur je voor een vaste periode wat inhoudt dat de huurder voor minimaal 6 x achtereen huurt en reserveert b.v. wekelijks of 2 wekelijks of 1x per maand minimaal 1 dagdeel dan geldt een korting van 10% op het totaalbedrag.

2. Het totaal bedrag wat betaald dient te worden voor de huur van het meditatiehuis staat op het gebruikerscontract vermeld met de bijbehorende annuleringsvoorwaarden, die hier op de website vermeld staan.

3. Het gebruikers/huurcontract geldt meteen als factuur.

4. Huurder die een eenmalig gebruikerscontract afgesloten heeft, dient dit bedrag binnen 8 dagen na het gebruik te betalen.

5. Huurder die een gebruikerscontract voor een vaste periode heeft afgesloten dient binnen 10 dagen na aanvang van het gebruik te betalen. Is de vaste periode langer dan 2 maanden dan wordt er steeds een factuur gemaakt voor de periode  2 maanden en dient deze binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur betaalt te worden.

6. Voor huurders die op de Zonnelichtweekenden of Zonnelichtdagen huren, gelden andere voorwaarden, die in overleg besproken worden en op gebruikerscontract vermeld zullen worden.

7. Indien huurder in gebreke is, dan dient hij of zij alle e.v.t op inning vallende kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, aan verhuurder te vergoeden.

Annulering

Annulering bij een 1 malig gebruikers/huurcontract:

1. Mocht de huurder/gebruiker zijn 1 malige reservering en/of gebruikerscontract voor aanvang van de huurdatum willen beëindigen dan kan dit kosteloos 2 weken voor aanvangsdatum.

 2.Annuleert de huurder later dan 2 weken voor aanvang bij een 1 malige reservering, die bevestigd is per email,
dan wordt 50% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Annulering bij gebruikers/huurcontract van korte periode:

1. Mocht de huurder/gebruiker zijn reservering  van een korte periode voor aanvang van de huurperiode willen annuleren dan kan dit kosteloos 3 weken voor aanvangsdatum.

2 Annuleert de huurder zijn reservering van een korte periode later dan 3 weken voor aanvang huurperiode dan wordt 50% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Is het korte gebruikerscontract wekelijks of 2 wekelijks en langer dan 2 maanden, dan wordt 50% van het huurbedrag van 2 maanden in rekening gebracht.

Annulering van een vast jaarlijks gebruikers/huurcontract:

1. Mocht de huurder/gebruiker zijn reservering van een vast jaarlijks gebruikers/contract voor aanvang van de huurperiode willen annuleren dan kan dit kosteloos 4 weken voor aanvangsdatum.

2 Annuleert de huurder zijn reservering van een vast jaarlijks gebruikers/huurcontract later dan 4 weken voor aanvang huurperiode dan wordt 50% van het totaal verschuldigde bedrag van 2 maanden in rekening gebracht.

3. Heb je een vast wekelijks of 2 wekelijks gebruikerscontract van 1 jaar lopen en wil je stoppen: dan geldt 1 maand opzegtermijn. Zeg je later dan 1 maand  van te voren op, dan wordt 50% van het huurbedrag van 2 maanden in rekening gebracht.

5. Bij directe annulering tijdens de looptijd van een korte periode of van een vast jaarlijks gebruikerscontract, waarbij geen gegronde en of billijke reden aangegeven kan worden, is de huurder verplicht om het totale huurgeld te betalen of bij een wekelijks contract langer dan 2 maanden, het totale huurgeld van 2 maanden te voldoen.

6. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.

Ontbinding van de gebruikersovereenkomst

Het direct ontbinden van het gebruikerscontract van de zijde van verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:

1. Het niet nakomen van de verplichtingen door huurder, zoals is vastgelegd in de Huurvoorwaarden en gebruikerscontract.

2. Wangebruik door huurder en of gebruikers van het gehuurde.

3. Overlast door huurder en of gebruikers voor de omgeving van het gehuurde en of voor verhuurder zelf.

4. Het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan verhuurder.

5. Dat achteraf blijkt dat de activiteit niet overeenstemt met wat is afgesproken of niet binnen de doelstelling valt die Het Zonnelicht beoogt met de verhuur van het meditatiehuis, waarbij het zeker van belang is dat de huurder voor de activiteit die hij of zij verricht in de ruimte, de benodigde kwaliteiten heeft of diploma’s en of bevoegdheden om de betreffende les, workshop of activiteit te geven.

 Aansprakelijkheid

1. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door huurder, nog door gebruikers, nog door bezoekers. Dit geldt voor mogelijke materiële schade en immateriële schade ten gevolge van verblijf binnen het gehuurde, als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde veroorzaakt door eigen toedoen en of door toedoen van zijn of haar deelnemers.

3. Huurder zal daarom zorg dragen voor een aansprakelijkheidsverzekering om de e.v.t. schade te kunnen dekken.

Overmacht

1. In het algemeen geldt dat aan het gebruikerscontract geen rechten kunnen worden ontleend, als verhuurder door overmacht het meditatiehuis (inclusief Theehuis) niet kan aanbieden (b.v. door brand, gebreken aan het gebouw, geluidsoverlast, verwarmingsproblemen, planningsproblemen e.a.)

  1. Wel zal verhuurder, in overleg met huurder, proberen om een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem.

Geschillen

1. In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.

2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter n de woonplaats van de verhuurder.

Deze huurvoorwaarden gelden vanaf 05-01-2020 en vervangen eerder opgestelde richtlijnen. Ieder half jaar kunnen de huurvoorwaarden aangepast of bijgesteld worden.

 

Het Zonnelicht
Verhuurder Karin de Leeuw
Lanciersstraat 90G
5017 CT Tilburg